سینک

  • ویژگی 1: ویژگی
  • ویژگی 2: ویژگی

سینک نمونه 1

مدل:

ابعاد :

سینک